+31 (0) 314 - 368 500
sales@rabelink.nl

Privacyverklaring en cookiebeleid Rabelink Logistics

Privacyverklaring en cookiebeleid Rabelink Logistics

Privacyverklaring Rabelink Logistics:

Rabelink Logistics neemt de bescherming van uw privacy serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en dit privacybeleid. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stellen.

Contactgegevens:
Rabelink Logistics B.V. & Co KG., gevestigd aan de Kryptonstraat 1, 7031 GG Wehl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Telefoon +31 314 368 500, e-mail: sales@rabelink.nl.

Toepassingsbereik privacybeleid:
Dit privacybeleid geldt voor alle personen van wie Rabelink Logistics persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Rabelink Logistics.

Dit privacybeleid is van toepassing op:
– klanten van Rabelink Logistics;
– potentiële klanten met wie Rabelink Logistics contact heeft gelegd of wil leggen;
– bezoekers van de website of van de socialmedia-accounts van Rabelink Logistics;
– ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Rabelink Logistics;
– alle andere personen die contact met Rabelink Logistics opnemen of van wie Rabelink Logistics de persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals (zakelijke) socialmediaplatforms.

Hierbij kunt u denken aan:
– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van onze dienstverlening ten behoeve van u;
– persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën;
– IP-adres;
– uw surfgedrag op de website, daarmee verbonden website, waaronder maar niet beperkt tot gegevens over het eerst bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop u door de website wordt genavigeerd;
– of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
– persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen;
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) socialmediaplatforms;
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van andere partijen en socialmediabuttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van dergelijke website en socialmediaplatforms. Rabelink Logistics is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en socialmediaplatforms.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rabelink Logistics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– facturatie en het afhandelen van uw betaling;
– het verzenden van onze nieuwsbrief;
– om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om goederen en diensten bij u af te leveren;
– het nakomen van een wettelijke verplichting;
– het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Rabelink Logistics verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden

– uw toestemming: u hebt te allen tijde het recht om een verleende toestemming weer in te trekken;
– op basis van een overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst: indien u ons een opdracht tot dienstverlening verstrekt, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is;
– wettelijke verplichting;
– in verband met een gerechtvaardigd belang: wij mogen persoonsgegevens verwerken, indien wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk op uw privacy maken.

Verwerkers:

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Hoe bewaren wij persoonsgegevens?

We slaan uw gegevens alleen op zolang dit nodig is voor het leveren van onze diensten of dat dit wettelijk vereist is. Na beëindiging van de dienstverlening of het verstrijken van de wettelijke opslagperiode zullen uw persoonlijke gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Rabelink Logistics verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Wij bieden alle bezoekers van de website van Rabelink Logistics de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. We slaan uw gegevens alleen op zolang dit nodig is voor het leveren van onze diensten of dat dit wettelijk vereist is. Na beëindiging van de dienstverlening of het verstrijken van de wettelijke opslagperiode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Rabelink Logistics neemt de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. U wilt dat uw gegevens in goede handen zijn en niet dat uw gegevens op straat komen te liggen. Daarom heeft Rabelink Logistics passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt. Rabelink Logistics heeft bij de beveiliging rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s van uw gegevens, vooral als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van uw gegevens. Rabelink Logistics past o.a. de volgende maatregelen toe:
– veel systemen van Rabelink Logistics communiceren met elkaar. Wanneer gegevens van het ene naar het andere systeem worden gestuurd, gebeurt dit veilig en gecontroleerd;
– alleen medewerkers van Rabelink Logistics, die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien voor specifieke doeleinden;
– Rabelink Logistics logt het gebruik van uw gegevens door zijn medewerkers, zodat kan worden bijhouden wat er gebeurt;
– derde partijen die toegang nodig hebben tot uw gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten;
– Rabelink Logistics beschermt zijn systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
– Rabelink Logistics gebruikt de laatste technologieën om de beschikbaarheid en veiligheid van zijn systemen te garanderen;
– Rabelink Logistics zorgt ervoor dat zijn software en andere technologieën up-to-date zijn;
– Rabelink Logistics voorziet zijn websites en systemen regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans.

Datalekken:

Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moet Rabelink Logistics dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat zij daarvan op de hoogte is geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw rechten en vrijheden. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden is Rabelink Logistics verplicht het datalek ook aan u te melden. Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als Rabelink Logistics onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in de beveiliging, betreft het een beveiligingslek en geen datalek. In dat geval hoeft Rabelink Logistics in principe geen melding te doen aan de AP. Uiteraard zal Rabelink Logistics een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Mocht u een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij Rabelink Logistics, vragen wij u dit direct te melden door te mailen naar sales@rabelink.nl.

Klachten?

Als Rabelink Logistics naar uw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen door een mail te sturen naar sales@rabelink.nl of te bellen met +31 314 368 500. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Vragen en feedback:

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via +31 314 368 500 of sales@rabelink.nl.

Rabelink Logistics behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. We adviseren u het Privacybeleid regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte blijft.

Camerabeleid

Voor de beveiliging van zijn panden maakt Rabelink Logistics gebruik van camerabeveiliging. Naast onze medewerkers kunnen ook bezoekers van onze vestigingen op deze camerabeelden worden vastgelegd. Wij bewaren deze camerabeelden niet langer dan noodzakelijk en in ieder geval niet langer dan het wettelijke maximum van vier weken. De beelden worden bovendien niet gedeeld met derden. Alleen als er een incident, zoals een strafbaar feit of een verzekeringskwestie, is vastgelegd, bestaat de mogelijkheid om de betreffende beelden te bewaren tot dit incident is afgehandeld.

 

Cookiebeleid Rabelink Logistics B.V. & Co KG.

Cookies

Op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet dient de bezoeker van een (elke) website (vanuit Nederland) te worden geïnformeerd over welke cookies er op zijn of haar computer worden geplaatst en waar deze voor dienen.

Rabelink Logistics wenst u als bezoeker van deze website in dat kader adequaat te informeren. Rabelink Logistics maakt op deze website gebruik van 1 enkele cookie (ASP.NET_SessionId) zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker om voorafgaande toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Session storage:
Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Waar komt deze informatie hierboven vandaan?

Websitestatistieken:
Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.

Rabelink Logistics heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

• cookies;
• user agents (browsers, operating system);
• gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
• gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
• gebruikte links binnen de website;
• gebruikte links om op onze website te komen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Google Analytics:
Gebruikt de volgende cookies: _ga, _gat, _gid.

• Er worden Google Analytics-cookies gebruikt;
• Er is een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten;
• Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
• ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld;
• Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Content van derde partijen:
Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

Nieuwsbrief
Rabelink Logistics gebruikt MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrief. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Lees hier meer over het gebruik van cookies van MailChimp.